Bezdomovce na pardubické Palackého třídě vystřídají hřiště a stromy

Zdroj: iDNES.cz, https://pardubice.idnes.cz/pardubice-palackeho-trida-rekonstrukce-bezdomovci-f84-/pardubice-zpravy.aspx?c=A180516_401637_pardubice-zpravy_mvo

Architekti a urbanisté představili svou vizi toho, jak by měla vypadat opravená Palackého třída v centru Pardubic. Jako hlavní se jeví likvidace temných míst, která vyhledávají lidé bez domova.

Palackého třída rozhodně nepatří mezi nejhonosnější místa v krajském městě. Cestou na nádraží jí každý nejraději rychle projde. Ostatně nic moc jiného se ani dělat nedá. Pár starých laviček bývá obsazených bezdomovci, kteří popíjejí pivo a laciné víno.

Pravdou je, že je u toho pravidelně ruší strážníci, ale i tak je zřejmé, že ulice potřebuje rekonstrukci, a to celkovou.

„Palackého třída si zaslouží změnu. Je nejvyšší čas. Řešení navrhované ve studii, na níž spolupracovalo několik odborníků z Česka i zahraničí, vyplývá navíc z reálných potřeb obyvatel města. Zasadím se o to, aby navazující projektové práce respektovaly zásady, jež byly ve studii navrženy,“ uvedl primátor Pardubic Martin Charvát k materiálu, který navrhli odborníci.

Věnují se v něm prakticky všemu, co na ulici je. Tradičně nejvíce veřejnost zajímá, kolik na ulici zůstane stromů a jak bude vypadat úprava zeleně.

„Cílem je zlepšit stanovištní podmínky pro zdárný růst stromů vytvořením potřebného prostoru pro jejich kořenový systém a zamezením poškozování dřevin, například zajíždějícími vozidly,“ uvedla krajinná architektka Lenka Marková. Podle ní se lidé nemusí obávat, že by z třídy vymizela dvouřadá alej. 

„Ve střední části ulice, v prostoru před poštou a místy také ve východní části ulice se plánují dokonce tři řady dřevin. Část stávajících lip je navržena k postupné obnově po dožití,“ dodala architektka.

Další stromy jsou ovšem podle Markové vlivem nepříznivých podmínek v havarijním stavu a je žádoucí a vhodné přistoupit k jejich obnově souběžně se stavebními úpravami. 

„Celkově by se měl počet stromů v ulici zvýšit. V místech s dostatečnými prostorovými předpoklady studie doporučuje výsadbu dalších zelených ploch - trávníků, okrasných a smíšených záhonů, keřů, kvetoucích trvalek, pnoucích rostlin a cibulovin. Všechny výsadby jsou koncipované tak, aby netvořily neprostupné a pocitově temné bariéry jako stávající tisy a bobkovišně,“ dodala Lenka Marková.

Změny ale budou i stavební. Asi největší přerod čeká veřejná prostranství ve východní části ulice. Plánované úpravy se týkají nejen samotné třídy, ale zahrnují i navazující prostory v místech napojení ulic Havlíčkovy, Jungmannovy, Macanovy nebo v prostoru před Pardubickým pivovarem.

Na ulici mohou být malé zahrady, vodotrysky i hřiště

„Hlavním cílem je vytvořit podmínky pro vznik nových aktivit. Změna je postavená tak, aby se lokalita přeměnila na atraktivní pobytovou destinaci. Paleta prvků může obsahovat například předzahrádky, různě prostorově uspořádaná místa k sezení, mikrozahrady, zelené plochy, dětská hřiště, místa pro teenagery, ale také malé jeviště nebo interaktivní vodní prvky a umělecká díla. Možnosti jsou otevřené a budou definované v dalších stupních projektové přípravy revitalizace Palackého třídy,“ říká architektka Jitka Ressová.

Naopak by měla zůstat zachována současná šířka vozovky, po které každý den projedou tisíce aut. „Rozšíření vozovky by nevedlo k výraznému zvýšení kapacity, úzkými hrdly jsou přilehlé křižovatky a navazující úseky silnic,“ říká další ze zpracovatelů dopravní části návrhu Zbyněk Sperat, specialita na plánování dopravy ve městech z Centra dopravního výzkumu. 

Posouzení proběhlo s ohledem na stávající dopravní zatížení, ale též s přihlédnutím k prognóze dopravy podle dopravního modelu města.

Zachování stávající šířky vozovky bylo rovněž požadavkem architektů, kteří zkoumali možnosti uspořádání chodníků a veřejných prostranství. „Rozšířením vozovky by došlo k narušení městského charakteru ulice a omezení možností využití uličního prostoru,“ říká Igor Marko z londýnské architektonické kanceláře Marko&Placemakers, který je odborným garantem celého projektu s názvem Palackého – víc než spojka.

„Navrhované uspořádání ulice se liší v detailech uspořádání jednotlivých částí jako rozmístění a řešení prostoru zastávek MHD, vedení infrastruktury pro cyklisty, uspořádání přechodů pro chodce, křižovatek, zeleně, vedení inženýrských sítí, podoby chodníků a veřejných prostranství,“ dodal Igor Marko.

Zatím se odhaduje, že by úpravy jedné z největších pardubických ulic měly vyjít na 300 milionů a začít by se mohlo v roce 2020.