Pardubice a okolí si nezaslouží obnovení spalovny pro průmyslové odpady

Město Pardubice ve čtvrtek 13. ledna podalo na Ministerstvo životního prostředí nesouhlasné vyjádření k obnovenému záměru Modernizace spalovny průmyslových odpadů, provozovna Pardubice, Rybitví. Proces posouzení vlivu na životní prostředí spustilo Ministerstvo životního prostředí na základě přepracované dokumentace záměru a jeho vlivu na životní prostředí, kterou předložil majitel spalovny. Předmětem záměru je zájem majitele o zásadní rekonstrukci a znovu uvedení do provozu dlouhodobě odstavené spalovny průmyslového odpadu v katastrálním území Rybitví.

Nesouhlasné vyjádření města se argumentačně opírá o odborné stanovisko specialistů sdružení Arnika Jindřicha Petrlíka a Nikoly Jelínek, formulačně pomohla advokátní kancelář Frank Bold Advokáti. Podle našeho názoru má předkládaný záměr znovuzprovoznění spalovny řadu vážných nedostatků. Zdůvodnění záměru považujeme za nedostatečné, stejně tak je nedostatečné posouzení kumulativních vlivů záměru, podle našeho názoru nejsou zohledněny požadavky na spalovny podle Stockholmské úmluvy, jako nepostačující vidíme i hodnocení vlivu záměru na zdraví a životní prostředí. Vzhledem k uvedeným nedostatkům je město přesvědčeno, že kladné stanovisko nelze vydat.

Samospráva města udělá maximum pro to, aby všemi legálními a možnými způsoby zamezila obnovení provozu spalovny a spalování průmyslového odpadu. To si Pardubice a jejich okolí nezaslouží. Nesouhlasné stanovisko města je výsledkem společné iniciativy města, městských obvodů i sousedních dotčených obcí.

Vidím jako promarněnou příležitost, že se nepodařilo areál spalovny odkoupit v roce 2017, tehdy jsme byli krůček před cílem. Bohužel došlo na má slova, když jsem upozorňoval, že hrozbu zprovoznění spalovny lze jednou pro vždy zažehnat pouze tím, že spalovna bude naše a budeme o jejím osudu rozhodovat my. V květnu roku 2017 jsme sice schválili záměr odkoupení spalovny, zastupitelstvo ale nepřidělilo peníze na realizaci odkupu.

Jsem odhodlán vyvolat nové jednání se společností AVE o odkupu areálu spalovny. Stále to považuji za nejbezpečnější cestu, jak tuto hrozbu pro Pardubicko eliminovat. Nicméně se obávám, že vlivem toho, že současný majitel se blíží ke svému cíli zprovoznit spalovnu, bude cena pro případný odkup daleko vyšší, než jsem vyjednal v roce 2017. Udělám pro to maximum!

Ministerstvo životního prostředí nyní zadá pověřené osobě zpracování odborného posudku, který vyhodnotí, zda byla dokumentace záměru zpracována podle náležitosti zákona, a vyhodnotí jednotlivé došlé připomínky. Závěrem posudku navrhne vydat buď zamítavé stanovisko, nebo stanovisko povolující záměr s případnými podmínkami. Poté bude následovat veřejné projednání a na základě námitek a argumentů ministerstvo vydá výsledné rozhodnutí.